biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

63 2490 0005 0000 4530 9330 3345
ALIOR BANK
O/Dąbrowa Górnicza
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Aktywny senior (ASOS)

Aktywny senior – Aktywny obywatel 

Celem głównym jest podniesienie poziomu zaangażowania społecznego i obywatelskiego osób starszych w wieku 60 + w woj. śląskim i reprezentatywności ich interesu w polityce lokalnej i regionalnej woj. śląskiego, w tym przede wszystkim za pomocą podniesienia kompetencji (w rozumieniu wiedzy, umiejętności i postaw) osób działających na rzecz swoich środowisk lokalnych w tym m.in. w Gminnych Radach Seniorów w terminie od 2019-03-01 do 2019-12-31.

DO KOGO KIEROWANY JEST PROJEKT

 

a)  Członkowie Rad Seniorskich (organu kolegialnego o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym).

b)   Seniorzy obywatele społeczności lokalnych jak również organizacji działających na rzecz seniorów tj. np. Uniwersytety Trzeciego Wieku - UTW (działające jako NGO,s i jako JST np. przy Domach Kultury itp.), Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów – SEIR, itp. organizacje działające na rzecz seniorów, w tym np. instytucje samorządowe), którzy być może staną się w przyszłości członkami rady seniorów / inicjatorami działań seniorskich. Beneficjentami ostatecznymi uczestniczącymi w projekcie będą wyłącznie osoby w wieku powyżej 60 roku życia.

Grupa A:

Uczestnicy szkoleń pn. „Animator Inicjatyw Obywatelskich” – AIO. Po 2 osoby reprezentujące co najmniej 20 Rad Seniorskich z woj. śląskiego, razem 40 osób - 2 grupy po 20 osób. Osoby te stanowią trzon projektu i będą uczestniczyły we wszystkich działaniach merytorycznych projektu.

Pierwszeństwo będą mieć przewodniczący Rad Seniorskich, a następnie pozostali członkowie, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Grupa B:

Uczestnicy szkoleń pn. „Seniorskie Warsztaty Aktywnego Obywatela” – SWAO.  

W warsztatach w każdej gminie uczestniczyć będzie ok. 12 osób z 20 grup gminnych, co da łącznie 240 osób. W każdej gminie weźmie udział: przedstawiciele Grupy A i B + pozostali członkowie Rady Seniorskiej i eksperci wspierający oraz dotychczas niebiorący udziału w projekcie + przedstawiciele JST + przedstawiciele NGO + członkowie UTW + przedstawiciele środowisk wspierających seniorów. Spotkania grupy B mają charakter otwarty.

Grupa C:

Uczestnicy Event pn. „Aktywny Senior w każdej gminie”. Podczas uroczystości planuje się by grupę gminą reprezentowała Grupa A + przedstawiciele NGO / JST – podobnie jak w Grupie B Event ma charakter otwarty. W Evencie mogą wziąć udział przedstawiciele społeczności lokalnej, jako obserwatorzy lub osoby, które zakładają, że zabiorą głos.

FORMY WSPARCIA

I          Szkolenie: „Animator Inicjatyw Seniorskich” (AIS)

Ø  3 wyjazdy trzydniowe - 40 os. (do końca września 2019)

Ø  Tematyka szkoleń:

praca w grupach, diagnoza lokalna problemów społecznych i obywatelskich, komunikacja i konsultacje społeczne, elementy warsztatów ożywienia obywatelskiego, motywacja/angażowanie seniorów w prace społeczną, jak planować inicjatywy i je właściwie realizować, sztuka osiągania celów, jak planować długofalowo i strategicznie, zdobywanie poparcia dla inicjatyw seniorskich, pozyskiwania środków na działalność dla seniorów, zagadnienia prawa administracyjnego ukierunkowanego na rady seniorów, jak promować idee rad seniorów, media społecznościowe na seniora (jak korzystać i promować idee w mediach społecznościowych). W całym cyklu uczestnicy nabędą umiejętności liderskie, potrzebne do prowadzenia grup projektowych i realizowania seniorskich - lokalnych działań społecznych, nt. metod motywowania i pozyskiwania innych do działania.

II         Warsztaty: „Seniorskie Warsztaty Aktywnego Obywatela” (SWAO)

Ø 20 miejscowości po 12 os. w terminach po SWAO – do końca listopada 2019 r.

Ø Tematyka szkoleń:

Diagnoza problemów lokalnych i zasobów jakimi dysponuje moja gmina. Tworzenie propozycji inicjatyw lokalnych w oparciu o diagnozę problemową, ich opracowanie i wybór najlepszych inicjatyw do realizacji w środowisku lokalnym. Ponad to tematyka poruszana podczas spotkania może obracać się wokół takich zagadnień jak: sztuka prowadzenia dialogu obywatelskiego, metody prowadzenia dialogu, struktura prowadzenia konsultacji, jak prowadzić konsultacje społeczne, jak wspierać seniorów w inicjatywach społecznych, planowanie strategiczne – długofalowe myślenie o rozwiązywaniu problemów.

 Podczas warsztatów uczestnicy wypracują co najmniej 1 inicjatywę, jaka powinna zostać zrealizowane w gminie które uczestnicy reprezentują. Wybrane przez grupę pomysły na projekty Grupa A z każdej gminy przedstawi podczas Eventu obywatelskiego „Rady Seniorskie w każdej gminie”.

III       Event „Rady Seniorskie w każdej gminie”

Ø    Cel: zacieśnienie współpracy środowiska seniorskiego w tym Rad Seniorskich: JST, szkołami, NGO, środowiskiem lokalnym – ok. 80 os. – do 15.12.2019r.

Ø Program ramowy: prezentacja wyników wypracowanych rozwiązań w/w grupach warsztatowych na SWAO, dyskusja na tematy społeczno-obywatelskie zgłoszone przez seniorów, możliwości wsparcia inicjatyw przez lokalne JST i NGO, zawarcie porozumienia środowisk seniorskich na rzecz promocji idei Aktywnego Seniora.


FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.