biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

81 1050 1360 1000 0090 3148 7326
ING Bank Śląski
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Fundacja RAPZ

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia (Fundacja) powstała w grudniu 2002 roku z inicjatywy fundatora - Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Sp. z o.o.

Cele statutowe Fundacji:

 • Przeciwdziałanie bezrobociu
 • Wspieranie rozwoju lokalnych społeczeństw, a zwłaszcza działalności społecznokulturalnej, naukowej, oświatowej, informacyjnej oraz socjalnej, a także w zakresie ochrony środowiska naturalnego i zabytków
 • Wspieranie demokracji i ochrona praw człowieka
 • Rozwój gospodarczy regionów poprzez wspieranie działalności małych i średnich przedsiębiorstw.
 

Fundacja aktywnie współuczestniczy w życiu społeczno-gospodarczym regionu od momentu założenia w 2002 roku, a swoje cele statutowe realizuje m.in. poprzez działalność szkoleniową, doradczą, informacyjną, charytatywną, pośrednictwo pracy. Współpracuje m.in. z organami administracji publicznej, instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość oraz rynek pracy, jak również z innymi organizacjami pozarządowymi. Działalność Fundacji realizowana jest m.in. w oparciu o posiadane certyfikaty oraz zaświadczenia, w tym:

 • Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.24/00045/2004 wraz z aktualizacją dokonaną
  w 2017r.,
 • Wpis do Bazy Usług Rozwojowych na podstawie posiadanego Certyfikatu Akademii Edukacyjnej Fundacji VCC,
 • Certyfikat na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (nr rejestru – 681/1a),
 • Certyfikat na prowadzenie działalności w zakresie poradnictwa zawodowego (nr rejestru – 681/4).

Ponadto od 9 kwietnia 2004 roku Fundacja jest zarejestrowana, jako jednostka pożytku publicznego, co oznacza, iż można przekazywać Fundacji 1% podatku na rzecz realizacji w/w celów statutów. Szczegółowe informacje o jednostkach pożytku publicznego znajdują się na stronie www.pozytek.ngo.pl 

Obecnie Fundacja podejmuje działania m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, mającego na celu rozwój społeczno-gospodarczy regionu oraz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), który poprzez szkolenia i wsparcie kierowane dla pracodawców przyczynia się do wzrostu zatrudnienia i zdobywania doświadczenia przez osoby młode. Projekty współfinansowane ze środków unijnych Fundacja realizuje od wielu lat, poczynając od perspektywy finansowania 2004-2006 (ZPORR, SPO RZL, SPO WKP), później 2007-2013 (PO KL), aż do obecnej 2014-2020 (RPO WSL, FIO, ASOS,).

Realizowane projekty dedykowane są różnym grupom docelowy
w tym m.in.

 • Osobom w wieku między 15 a 29 lat
 • Osobom powyżej 30 roku życia
 • Osobom, które są zagrożone zwolnieniem lub przewidziane do zwolnienia i są pracownikami
 • Osobom z grup wykluczonych społecznie (m.in. zamieszkujących śląskie Domy Pomocy Społecznej będące osobami
  z niepełnosprawnościąmi)
 • Osobom z niepełnosprawnościami
 • Osobom, które ukończyły 60 rok życia
 • Przedsiębiorcom
 • Przedsiębiorstwom społecznym oraz organizacjom pozarządowym.

Więcej szczegółów dotyczących projektów oraz możliwości wzięcia udziału przez osobę indywidualną lub przedsiębiorcę na stronie:

Obecnie prowadzone projekty

Dodatkowo Fundacja kontynuuje działania, jako agencja zatrudnienia
w zakresie pośrednictwa pracy na terenie kraju oraz poradnictwa zawodowego wspierając:

 • Osoby, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową
 • Pracodawców oferując usługi doradztwa personalnego.

Ponadto Fundacja organizuje szereg zróżnicowanych szkoleń, które prowadzone są przez doświadczonych praktyków. Szkolenia są przygotowywane indywidualnie dla każdej grupy docelowej poprzez wcześniejszą analizę potrzeb szkoleniowych grupy i w odniesieniu do wymogów rynku pracy/pracodawcy. Jedne z licznych szkoleń realizowanych przez Fundację to m.in.:

 • „Aspekty prawne i sanitarne. Jak otworzyć i prowadzić salon kosmetyczny”
 • „Radzenie sobie ze stresem”
 • „Profesjonalna obsługa projektów unijnych w perspektywie 2014-2020” 
 • „Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych na gruncie RODO”
 • „Malarz tapeciarz z elementami dekoratorstwa”
 • „Opiekun terenów zielonych”
 • „Szkolenie ECDL z poziomu BASE i ADVANCED wraz z certyfikacją”
 • „Akademia Menedżera – zaawansowany trening umiejętności menedżerskich".

Jednocześnie Fundacja prowadzi działalność charytatywną przekazując otrzymany 1% wsparcia finansowego na m.in.:

 • Propagowanie i organizację działań w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Propagowanie i organizację działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
 • Realizację projektów
 • Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze
 • Wsparcie dla osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

 

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, posiada wysoko wykwalifikowaną, doświadczoną i zaangażowaną kadrę zarządzającą oraz projektową. Nasi pracownicy uczestniczą w specjalistycznych kursach i szkoleniach zdobywając nowe umiejętności oraz podnosząc swoje kwalifikacje.

 

Naszych Pracowników cechuje:

 • Pozytywne nastawienie
 • Komunikatywność
 • Lojalność i oddanie pracy
 • Uczciwość i moralność
 • Pracowitość
 • Punktualność, obowiązkowość i odpowiedzialność
 • Uprzejmość, empatia i szacunek do Uczestników oraz Współpracowników
 • Ciekawość, odwaga, otwartość na naukę i elastyczność
 • Zdolności przywódcze i umiejętność pracy zespołowej
 • Samodzielność, dobra organizacja pracy i umiejętność zarządzania czasem
 • Odporność na stres

 

Wszystkich zainteresowanych ZAPRASZAMY do kontaktu!

 Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia
KRS 0000144428
NIP 629-22-38-414
REGON 277947710
biuro@frapz.org.pl
tel. (032) 785 42 21
ul. Mazowiecka 5, 41-205 Sosnowiec 
Rachunek bankowy:
81 1050 1360 1000 0090 3148 7326 ING Bank Śląski

FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.