biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7854221
ul. Mazowiecka 5,
41-205 Sosnowiec
Rachunek bankowy:

63 2490 0005 0000 4530 9330 3345
ALIOR BANK
O/Dąbrowa Górnicza
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Realizowane projekty

„NEED FOR NEET 2”

Projekt „NEED FOR NEET 2” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W wyniku realizacji projektu tj. do 31.08.2020 nastąpi zwiększenie zatrudnienia osób z grupy NEET przez min. 38 osób w wieku 15-29 lat objętych projektem. Przełoży się to na poprawę sytuacji na regionalnym rynku pracy i wpłynie bezpośrednio na realizację celów PO WER, w szczególności celu szczegółowego Poddziałania 1.2.1 Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 70 (50 Kobiet i 20 Mężczyzn) osób młodych (w tym osoby, z niepełnosprawnościami) w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo lub bezrobotnych, które nie pracują oraz nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. grupa NEET, zamieszkujących obszar województwa śląskiego. Z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.

Projekt „NEED FOR NEET 2” skierowany jest do osób zamieszkujących na terenie województwa śląskiego, spełniających poniższe kryteria dodatkowe:

a.  są osobami w wieku między 15 a 29 lat;

b.  są bierne/nieaktywne zawodowo/lub bezrobotne

c.  posiadają status osoby z kategorii NEET czyli:  są osobami młodymi w wieku 15-29 lat i  spełniają  łącznie trzy warunki, czyli nie pracują (tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo), nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbują obowiązek szkolny lub nauki) ani nie szkolą (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy)

W pierwszej kolejności do udziału w Projekcie zostaną zakwalifikowane:

1.     kobiety (+2 pkt.),

2.     osoby w wieku 18 – 24 lata (+1 pkt.),

3.     osoby bez doświadczenia zawodowego (+1 pkt.),

4.     osoby zamieszkujące miasta średnie (+1 pkt.),

5.     osoby posiadające niskie kwalifikacje (do ISCED) (+1 pkt.),

6.     osoby długotrwale bezrobotne (+ 1 pkt.)

Oferujemy:

1. Diagnozę Uczestnika projektu/określenie potrzeb, kompetencji, umiejętności/stworzenie „Barometru osoby” (odpowiednik IPD -Indywidualnego Planu Działania) – dla każdego Uczestnika/-czki Projektu,

Kolejne z niżej wymienionych form wsparcia dostosowane będą do indywidualnych potrzeb Uczestnika/czki projektu według „Barometru osoby”:

2. Indywidualne poradnictwo zawodowe na podstawie „Barometru”,

3. Indywidualne pośrednictwo pracy,

4. Wsparcie mentora/coach’a,

5. Szkolenie umiejętności „miękkich”/rozwoju osobistego (społecznego, mentalnego, psychologicznego),

6. Szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe,

7. Szkolenia i kursy przygotowujące do egzaminów certyfikowanych,

8. Kursy/szkolenia IT,

9. Zatrudnienie subsydiowane (3 miesiące),

10. Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy.

Ponadto projektodawca zagwarantuje pierwszeństwo udziału w projekcie (automatyczna kwalifikacja do projektu) byłym UP z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

Wartość projektu: 1 525 860,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 449 567, 00 PLN

 

www.n4n2.frapz.org.pl

 

NEET ZAWODOWIEC

Okres realizacji projektu: od: 2019-02-01 do: 2020-03-31. W wyniku realizacji projektu tj. do 31.03.2020r. nastąpi zwiększenie zatrudnienia osób z grupy NEET przez min. 11 osób w wieku 15-29 lat objętych projektem. Przełoży się to na poprawę sytuacji na regionalnym rynku pracy i wpłynie bezpośrednio na realizację celów PO WER, w szczególności celu szczegółowego Poddziałania 1.2.1 Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 20 (12 K i 8 M) osób młodych (w tym osoby z niepełnosprawnościami) w wieku 15-29 lat biernych zawodowo lub bezrobotnych, które nie pracują oraz nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. grupa NEET (100% uczestników), zamieszkujących obszar województwa śląskiego. Z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1. Projekt jest skierowany, w co najmniej 60% do osób biernych zawodowo/nieaktywnych zawodowo niezarejestrowanych w PUP. Projekt jest skierowany, w co najmniej 25% do osób o niskich kwalifikacjach i osób długotrwale bezrobotnych (5%).
Projekt jest skierowany, w co najmniej 20% do osób zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) miasta średnie woj. śl. Cechą charakterystyczną grupy jest brak codziennego rytmu dnia, który wyznacza podjęcie edukacji lub posiadanie zatrudnienia. W grupie NEET nie znajdują się wyłącznie osoby, które w uproszczeniu można zaliczyć do grona niezarejestrowanych bezrobotnych. Są tam także osoby nieuczące się, nieaktywne społecznie, z różnych przyczyn środowiskowych, ekonomicznych czy kulturowych.

Wartość projektu: 426 215,00 PLN
Wartość dofinansowania: 404 904,25 PLN 

 www.zawodowiec.frapz.org.pl

 

DOBRA PRACA? TO MOŻLIWE! 

Projekt skierowany jest do 120 osób  powyżej 30- go roku życia (od dnia 30tych urodzin), biernych zawodowo zamieszkujących województwo śląskie i należących, co najmniej do jednej z niżej wymienionych grup – znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy :

1. osoby powyżej 50 roku życia,

2. kobiety – szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka,

3. osoby z niepełnosprawnościami,

4. osoby długotrwale bezrobotne – osoby o niskich kwalifikacjach z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiegona lata 2014-2020.Oś priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy dla działania 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Celem głównym projektu jest uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia przez co najmniej 68 (45 K, 23M) z 120 uczestników/uczestniczek pr. objętych wsparciem w projekcie z terenu woj. śląskiego, do 3 m-cy od zakończeniu przez nich udziału w projekcie w wyniku nabycia w okresie realizacji projektu, tj.:  01.01.2019 – 31.12.2020 r. umiejętności poruszania się po rynku pracy i radzenia sobie ze stresem, nabycia specjalistycznych kompetencji/kwalifikacji zaw. po okresie 3-miesięcznego zatrudnienia subsydiowanego.

Przewiduje się realizację następujących działań:

1. Identyfikacja potrzeb i przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) oraz Poradnictwo Zawodowe,

2. Pośrednictwo pracy oraz wsparcie psychologiczne,

3. Szkolenie „Radzenie sobie ze stresem, aktywne poszukiwanie pracy",

4. Szkolenia zawodowe zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami Uczestników i uczestniczek oraz Pracodawców,

5. Zatrudnienie subsydiowane trwające 3 miesiące.


Czas trwania projektu: od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.


www.dobra praca.frapz.org.pl

 

 Ośrodek Wsparcia Ekonomi Społecznej subregionu Centralno-Wschodniego


 Projekt polega na:

1. Świadczeniu profilowanych usług doradczych, edukacyjnych i biznesowych na rzecz efektywnego funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w tym podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników podmiotów ekonomii społecznej oraz wspierania powstawania i stabilności miejsc pracy w obszarze przedsiębiorczości społecznej.

2. Świadczeniu na poziomie lokalnym usług animacyjnych, służących rozwojowi organizacji obywatelskich i partycypacji społecznej oraz usług inkubacyjnych.

3.  Wsparciu dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (wsparcie dla 1192 osób) za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej.

4.  Świadczeniu pomocy zarówno dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej (PES), jak i nowotworzonych PES, w tym przedsiębiorstw społecznych (usługi szkoleniowo-doradcze, „dotacje” na tworzenie nowych miejsc pracy oraz „wsparcie pomostowe”).

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia wraz z Partnerami zapewni wsparcie zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt zakłada funkcjonowanie OWES na obszarze subregionu centralno-wschodniego woj. śląskiego, a więc miasta Chorzowa, miasta Dąbrowy Górniczej, miasta Siemianowic Śląskich, miasta Sosnowca, miasta Świętochłowic, pow. będzińskiego oraz zawierciańskiego.

W sumie w ramach projektu zostanie objętych wsparciem 301 podmiotów ekonomii społecznej oraz 1192 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, dla których zostanie utworzonych 400 miejsc pracy.

OWES założenia projektu będzie realizował wraz z Partnerami na poszczególnych obszarach:

Lider - Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia
Sosnowiec, Chorzów, pow. będziński

Partner 1 - Renata Pytlarz-Kowalska ARK AGENCJA PRACY
pow. zawierciański, Dąbrowa Górnicza

Partner 2 - Spółdzielnia Socjalna „KUŹNIA”
pow. zawierciański, Dąbrowa Górnicza

Partner 3 - "PRO-INWEST" S.C. Andrzej Dobrowolski, Danuta Dobrowolska, Małgorzata Dobrowolska 
Świętochłowice, Siemianowice Śląskie

Czas trwania projektu: 14.12.2018 - 31.12.2023

Wysoką, jakość usług świadczonych przez OWES potwierdza uzyskana w dniu 14.12.2018 r. akredytacja w ramach AKSES.

www.owes.frapz.org.pl

 

Nowy zawód! Dobra praca!

 Projekt realizowany w partnerstwie z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie, która występuje, jako Partner przedsięwzięcia.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu – projekt konkursowy), Poddziałanie 7.4.2 Outplacement – konkurs.

Celem głównym projektu jest podjęcie i/lub utrzymanie zatrudnienia przez 24 Uczestników/-czek projektu (16K,8M) tj. pracowników:

1.     przedsiębiorstw sektora MŚP;

2.     przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne;

3.     przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej;

4.     przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej;

zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn zakładu pracy lub też osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu.

Każda osoba uczestnicząca  projekcie będzie miała możliwość nabycia nowych 
lub podwyższenie kwalifikacji lub kompetencji w trakcie szkoleń zawodowych 
oraz możliwość skorzystania ze średnio 4-miesięcznego subsydiowanego zatrudnienia w połączeniu z pośrednictwem pracy oraz wsparciem psychologa.

Przewiduje się realizację następujących działań:

1. Identyfikacja potrzeb i przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) oraz Poradnictwo Zawodowe,

2. Pośrednictwo pracy oraz wsparcie psychologiczne,

3. Szkolenie „Radzenie sobie ze stresem, aktywne poszukiwanie pracy",

4. Szkolenia zawodowe:

a. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy,

b. Kierownik imprez masowych,

c. Organizacja ochrony obiektów handlowych wielkopowierzchniowych lub przemysłowych w kontekście zagrożeń terrorystycznych.

5. Zatrudnienie subsydiowane (trwające średnio 4 miesiące i nie mniej niż 3 miesiące).

Wsparcie kierowane jest do osób, które pracują i/lub uczą się i/lub zamieszkują w rozumieniu przepisów KC na terenie województwa śląskiego.

Czas trwania projektu: od 01.08.2018 r. do 31.12.2019 r.

www.nowyzawod-dobrapraca.frapz.org.pl

 

Czas na zmiany!

 Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w partnerstwie z ARK JOBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt „Czas na zmiany!” skierowany do 70 (45K i 25M) osób, które są zagrożone zwolnieniem lub przewidziane do zwolnienia i są pracownikami:

1.     przedsiębiorstw sektora MŚP,

2.     lub przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne,

3.     lub przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej,

4.     lub przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej,

5.    lub są osobami zwolnionymi z przyczyn dotyczących zakładu pracy do 6 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu – projekt konkursowy), Poddziałanie 7.4.2 Outplacement – konkurs.

Celem głównym projektu jest podjęcie i/lub utrzymanie zatrudnienia przez 56UP(40K,16M)  poprzez nabycie nowych lub podwyższenie kwalifikacji lub kompetencji w trakcie szkoleń zawodowych oraz możliwość skorzystania ze średnio 5-miesięcznego subsydiowanego zatrudnienia w połączeniu z pośrednictwem pracy, wsparciem psychologa dla osób z terenu woj. śląskiego (powiaty: zawierciański, myszkowski, będziński, m. Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Katowice, Mysłowice, Jaworzno).

Każda osoba uczestnicząca  projekcie będzie miała możliwość nabycia nowych 
lub podwyższenie kwalifikacji lub kompetencji w trakcie szkoleń zawodowych 
oraz możliwość skorzystania ze średnio 4-miesięcznego subsydiowanego zatrudnienia w połączeniu z pośrednictwem pracy oraz wsparciem psychologa.

Przewiduje się realizację następujących działań:

1. Identyfikacja potrzeb i przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) oraz Poradnictwo Zawodowe,

2. Pośrednictwo pracy oraz wsparcie psychologiczne,

3. Szkolenie „Radzenie sobie ze stresem, aktywne poszukiwanie pracy",

4. Szkolenia zawodowe zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami Uczestników i uczestniczek oraz Pracodawców,

5. Zatrudnienie subsydiowane (trwające średnio 5 miesiące i nie mniej niż 3 miesiące).

Czas trwania projektu: od 01.08.2018 r. do 31.07.2020 r. 

www.czasnazmiany.frapz.org.pl

 

FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.